Algemene boekings- en betalingsvoorwaarden Knoef Camper Verhuur.

 1. Verplichtingen verhuurder
  De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
 1. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen; tenzij dit onmogelijk blijkt door dat bijvoorbeeld het te laat inleveren van de vorige huurder, of door schade waardoor de camper niet meer aan de wettelijke eisen voldoet.
 2. De verhuurder zal indien mogelijk een vervangende gelijkwaardige camper aanbieden welke geaccepteerd dient te worden Het niet kunnen leveren van een vervangende camper kan maximaal leiden tot terug betalen van de huursom incl. borgsom, maar er is nimmer recht op schade vergoeding van welke aard dan ook. Indien de verhuurder niet in staat zal zijn een gelijkwaardige camper aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren waarbij de huurder de verhuurder vrijwaart voor alle aanspraken of schadevergoeding.
 3. Bijbehorende documenten als kentekenbewijs, instructieboekjes, verzekeringspapieren, Fiat handleiding en een parkeerschijf.
 4. Voor uw vertrek krijgt u van de verhuurder een gedetailleerde instructie over het gebruik van de camper en de werking van de toebehoren.
 5. De verhuurder is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en of immateriële schade van de huurder, diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingschade. 
 1. Verplichtingen huurder
  De huurder is verplicht:
 1. De verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode.
 2. De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken.
 3. De instructies van de verhuurder ten alle tijden op te volgen.
 4. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren; zorg te dragen dat alleen hij zelf of de gemachtigde bestuurder, in het contract genoemd, de camper bestuurt.
 5. bestuurder, dient tenminste 23 jaar te zijn, is in het bezit van een geldig rijbewijs in de categorie B (E).
 6. Bij reservering van de camper een kopie van het rijbewijs en paspoort in te leveren , bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn of haar persoonsgegevens worden geverifieerd.
 7. Een annuleringsverzekering af te sluiten.
 8. De camper tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode in te leveren bij de verhuurder.
 1. Annulering
  Bij annulering van de door u geboekte camper wordt de betaalde huursom niet  teruggestort. Om  problemen te voorkomen verplichten wij u een annuleringsverzekering af te sluiten, hiervan dient dan een kopie bij de reservering mee te worden gebracht. Voor de dekking van deze verzekering verwijzen wij u naar de voorwaarden van de betreffende maatschappij. De huurder dient bij voorkeur per aangetekende brief te annuleren. Het eerder terug brengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van een deel of geheel tot gevolg hebben.

 2. Tekortkomingen
  Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit dient te gebeuren middels een schrijven of een aangetekend schrijven. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet ge-rechtvaardigd is. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding van de huurder. Deze vergoeding bedraagt € 150,- per dag, dan wel een gedeelte van de dag bij het te laat binnen komen.

 3. Kosten
  De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals brandstof, olie, reparatie banden, boetes, verkeersovertredingen, gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de huurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en van reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Ten alle tijden dient de huurder bij mechanische defecten zich in verbinding te stellen met de verhuurder. Het op eigen beweging laten herstellen van defecten is niet toegestaan. Reparatiekosten worden u na overleg van de nota’s en oude onderdelen geheel gerestitueerd. Kan  huurder de defecte onderdelen met factuur niet overleggen dan wordt de schade niet vergoed. 

 4. Verzekering
  De verzekering van de camper dekt het risico van de Wettelijk Aansprakelijkheid. Daarnaast bestaat er een cascodekking voor de camper zelf en is er een mobiele hulpverlening. De huurder draagt bij iedere schade een eigen risico van € 1000,- en zal worden  verrekend met de borgsom. Wanneer er een schade wordt veroorzaakt, terwijl de bestuurder onder invloed van  alcohol, medicijnen en/of verdovende middelen verkeert, zijn eveneens alle schade aan de camper voor rekening van de huurder. De ongevallen inzittendenverzekering geldt voor het aantal personen die op het kenteken staan vermeld. Gebruik van water uit de watertank is op eigen risico.
 1. Definitief
  De boeking is pas definitief na de eerste aanbetaling conform de factuur. Huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met deze boekings- en betalingsvoorwaarden van Knoef Camper Verhuur en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen. 
 1. Betaling
  Bij ondertekening van de huurovereenkomst dient de helft van de verschuldigde huursom binnen 10 dagen  te zijn overgemaakt op onze bankrekening. De resterende huursom en de borgsom/eigen risico dienen uiterlijk 2 weken voor vertrek op onze bankrekening aanwezig te zijn. Bij het in gebreken blijven van de huurder is de verhuurder gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van reeds gedane betaling.
  De waarborgsom bedraagt per huurperiode € 1000,-

  Knoef Camper Verhuur zal na 3 weken de borgsom verminderd met eventuele kosten van boetes, schade en andere kosten aan huurder terugstorten. Boetes die pas later zullen binnenkomen en welke tijdens de huurperiode van de huurder ontstaan zijn, zullen ten alle tijden achteraf door de huurder worden betaald.
 1. Huurtermijn
  Verhuurder kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig terugbezorgen van de camper.
 1. Levering
  De camper wordt aan de huurder als volgt geleverd, buiten en binnenzijde schoon, volle brandstoftank, lege vuilwatertank, lege toilettank en inventaris (zie bijbehorende lijst) in krat. Aan het einde van de huurperiode dient de camper van binnen en van buiten schoon te zijn en de afvaltanks geledigd.Indien nodig zullen wij schoonmaakkosten € 35,- op de waarborgsom inhouden.(toilet niet goed schoon extra reinigingskosten € 25,-)
 1. Welke landen mogen bezocht worden
  Alle landen van Europa m.u.v. vooraf door de verzekering aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan weergegeven op de groenekaart.
 1. Instructie
  Voor u vertrekt krijgt u van ons een gedetailleerde instructie over het gebruik van de camper en de werking van de toebehoren.
 1. Huisdieren
  Huisdieren zijn alleen in overleg toegestaan. De camper moet “haarvrij” ingeleverd worden. Voldoet de camper niet aan onze voorwaarden dan wordt € 50,- schoonmaakkosten extra in rekening gebracht.
 1. Roken
  Het is verboden om in de camper te roken.